Kế hoạch giảng dạy toán 10 chân trời sáng tạo | Kế hoạch dạy học toán 10 chân trời sáng tạo

Từ khóa: Kế hoạch giảng dạy toán 10 chân trời sáng tạo, Toán 10 chân trời sáng tạo.

Khotailieuonthi247.com tổng hợp và chia sẻ miễn phí đến thầy cô GKế hoạch giảng dạy toán 10 chân trời sáng tạo | Kế hoạch dạy học toán 10 chân trời sáng tạo.

Sách Toán 10 thuộc bộ sách giáo khoa Chân Trời Sáng Tạo được biên soạn theo Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.Cấu trúc sách Toán 10 được chia thành hai tập. Tập một bao gồm ba phần: Đại số và Một số yếu tố Giải tích gồm ba chương: Mệnh đề và tập hợp; Bất phương trình và hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn; Hàm số bậc hai và đồ thị. Hình học và Đo lường gồm hai chương: Hệ thức lượng trong tam giác; Vectơ. Thống kê và Xác suất gồm một chương: Thống kê. Đầu mỗi chương đều có nêu rõ các kiến thức cơ bản sẽ học và các yêu cầu cần đạt của chương. Các bài học đều xây dựng theo tinh thần định hướng phát triển năng lực và thường được thống nhất theo các bước: khởi động, khám phá, thực hành, vận dụng. Sách sẽ tạo nên một môi trường học tập và giảng dạy tương tác tích cực nhằm đảm bảo tính dễ dạy, dễ học đồng thời hỗ trợ các phương pháp giảng dạy hiệu quả. Nội dung sách thể hiện tính tích hợp, gắn bó môn Toán với các môn học khác. Những hoạt động trải nghiệm được tăng cường giúp người học có thêm cơ hội vận dụng Toán học vào thực tiễn, đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin vào việc học Toán.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng