Bài giảng lịch sử địa phương tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X

 


Bài giảng lịch sử địa phương tỉnh Phú Thọ - Phú Thọ từ thời nguyên thuỷ đến thế kỉ X

• Kể được tên những địa điểm tìm thấy dấu tích của người nguyên thuỷ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

• Nêu được một số dấu ấn nổi bật của Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. 

• Trình bày được những đóng góp của nhân dân Phú Thọ trong cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc. 

• Tự hào về truyền thống lịch sử quê hương


 Tải Xuống

Nguồn: ST


Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng