Đề thi và đáp án thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lí - 24 MÃ ĐỀ
Đáp án 24 mã đề thi tốt nghiệp THPT 2021 môn Địa lý

Mã đề: 301 

41. A

42.  C

43. D

44. C

45. D 

46. D

47. B

48. A

49. B

50. C

51. D

52. B

53. B 

54. C 

55. C 

56. B

57. B

58. C

59. B 

60. A

61. B 

62. A

63. A

64. A 

65. C

66. A 

67. B 

68. B

69. C

70. C

71. A

72. B

73. A

74. C 

75. A

76. A

77. A 

78. C

79. B

80. C

 

Mã đề: 302

41. C  

42. D 

43. C

44.  D

45.A 

46. C

47.A 

48.B 

49. D

50. D

51.B

52. C

53. C 

54. C

55. B

56. B

57. C

58. A

59. B

60. A

61. B

62. B

63.A

64.C 

65. B

66.B

67.A 

68. C

69. C

70. A

71. C

72. A

73. A

74. B 

75. C

76. A

77. C

78. B

79. A

80. B

 

Mã đề:  303

41.D  

42.C  

43.A 

44. B 

45. C

46. B

47. A

48. C 

49. C

50. C

51. A

52. C

53. D

54. B

55. C 

56. B

57. D

58. A

59. D 

60. A 

61. D

62. C

63. A

64. C 

65. A

66. A

67. C

68. D

69. C 

70. C

71. A

72. C

73. D

74. D 

75. D

76. C

77. A

78. D 

79. D

80. A 


 

Mã đề: 304

41. D 

42. A  

43. A 

44. B  

45. B 

46. D 

47. A 

48. A 

49. C 

50. B 

51. A

52. C 

53. A 

54. D 

55. D 

56. A 

57. B 

58. B 

59. D 

60. B 

61. C 

62. D 

63. D 

64. A 

65. A 

66. C 

67. D 

68. B 

69. D 

70. D 

71. A 

72. B 

73. B 

74. B 

75. D 

76. A 

77. A 

78. A 

79. B 

80. D 

 

Mã đề: 305

41. C 

42. D 

43. D

44. A 

45. A

46. C

47.C 

48. B

49.A 

50. D

51.D

52. B

53. A 

54. A

55. D

56. A

57. B

58. C

59. C

60. D

61. D

62. A

63. A

64. D

65. B 

66. B

67. D 

68. A

69. C

70. A

71. C

72. C

73. B

74. B 

75. A 

76. A 

77. C 

78. D

79. B

80. C 

 

Mã đề: 306

41. B  

42. B 

43. B

44. A 

45. B

46. C 

47. C 

48. D

49. B

50. D

51. C

52. C

53. C

54. C

55. B

56. A

57. B

58. D

59. A

60. B 

61. C

62. B 

63. A

64. D

65. B

66. B

67. D

68. D

69. B

70. C

71. B

72. C

73. B 

74. D 

75. D 

76. D

77. C

78. C 

79. D 

80. D

 

Mã đề: 307 

41. B

42. B

43. C

44. A

45. D

46. A

47. C

48. A

49. A

50. B

51. B

52. D

53. D

54. B

55. A

56. D

57. C

58. D

59. B

60. A

61. A

62. A

63. C

64. C

65. A

66. B

67. C

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. C

74. D

75. D

76. C

77. C

78. A

79. B

80. A
 

Mã đề: 308 

41. C

42. B

43. A

44. C

45. C

46. A

47. C

48. A

49. C

50. C

51. A

52. A

53. B

54. A

55. D

56. A

57. A

58. B

59. D

60. C

61. D

62. B

63. B

64. B

65.D

66. D

67. C

68.D

69. D

70. C

71. D

72. B

73. B

74. D

75.D

76.B

77. B

78. C

79.B

80. B

 

Mã đề: 309 

41. C 

42. B

43. A

44. B  

45. A

46. D 

47. C 

48. D

49. C

50. C

51. D

52. A

53. C

54. D

55. B

56. D

57. B

58. B

59. A

60. A

61. D

62. A 

63. B 

64. D

65. A

66. C

67. A

68. C

69. C

70. B

71. B

72. B

73. A  

74. C 

75. C

76. D

77. D

78. A

79. B

80. D 

 

Mã đề: 310 

41. B 

42. C  

43. C

44. A 

45. A

46. D 

47. D

48. B

49.B 

50. B

51.A

52. C

53.D 

54. D

55. C

56. C

57. C

58.A 

59. D

60. A

61. A

62. C

63.D 

64.D 

65. A

66.A 

67. A

68. D

69. C

70. C

71. A

72. D 

73. A

74. D 

75. C

76. A

77. A

78.A 

79.B 

80.A 

 

Mã đề: 311 

41. A 

42.B  

43.C 

44.A  

45.A 

46. C

47.C 

48. D

49.B 

50. B

51.D

52. B

53.A 

54. B

55.D 

56.C 

57. B

58. B

59.B 

60. A

61.C 

62.C 

63.B 

64.A

65.B 

66.D 

67.A 

68. B

69.D 

70. D

71. A

72. C

73.D 

74.C 

75.A 

76.D 

77.D 

78. A

79. D

80. C
 

Mã đề: 312 

41.A  

42. D 

43. B

44.  C

45. C

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.C

52. D

53. B

54. C

55. C

56. B

57. C

58. C

59. D

60. C

61. D

62. D 

63. A

64. B

65. A

66. A

67. A

68. B

69. D

70. A

71. D

72. B

73. B

74. D

75. B

76. A

77. C

78. B

79. D

80. A

 

Mã đề: 313

41. A  

42. C  

43. C 

44. B

45. A 

46. C 

47. D 

48. D 

49. D 

50. A 

51. A

52. C 

53. C 

54. A 

55. D 

56. C 

57. B 

58. D 

59. B 

60. D 

61. C 

62. B 

63. D 

64. D 

65. A 

66. B 

67. B 

68. C 

69. B 

70. D 

71. C 

72. A 

73. B 

74. A 

75. B 

76. D 

77. B 

78. A 

79. D 

80. C 

 

Mã đề: 314 

41. D 

42. B 

43.D 

44. D 

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. C 

50. C 

51. A

52. D

53. B 

54. D 

55. C 

56. A

57. A

58. D

59. B

60. A

61. B

62. A

63. C

64. C 

65. D

66. A

67. C

68. A

69. C

70. B

71. D 

72. D

73. B

74. A 

75. B

76. C

77. A

78. B 

79. A 

80. C

 

Mã đề: 315 

41. C

42.C  

43. C

44. B  

45. C

46. B 

47. C

48. C 

49. D

50. A

51. B

52. A 

53. C

54. B

55. C

56. A 

57. B 

58. D 

59. A

60. D

61. D

62. C

63. B

64. A 

65. A

66. B

67. A 

68. A 

69. D

70. B

71. D

72. B

73. C

74. D

75. A

76. A 

77. A

78. A

79. B

80. D
 

Mã đề: 316 

41. A

42. B

43.C

44. D

45. C

46. D

47. B

48. A

49. B

50. B

51. A

52. D

53. A

54. B

55. C

56. D

57. C

58. C

59. D

60. A

61. D

62. D

63. D

64. C

65. D

66. A

67. B

68. C

69. A

70. B

71. D

72. C

73. C

74. B

75. C

76. B

77. A

78. D

79. C

80. C

 

Mã đề: 317

41. D 

42. B 

43. D

44. D 

45. B

46. D

47. B

48. D

49.C 

50. B

51.A

52. A

53. A

54. D

55. C

56. B

57. A

58.B 

59. A

60. D 

61. D

62. D

63. A

64. A

65.D 

66.B 

67. B

68. D

69. C

70. D

71. C

72. D

73. A

74. A

75. C

76.A 

77.A 

78.D 

79.D 

80.B 

 

Mã đề: 318 

41. C 

42. C  

43.   

44. D  

45. B 

46. D 

47. A 

48. D 

49. B 

50. A 

51. A

52. B 

53. D

54. C 

55. D 

56. C 

57. D 

58. C 

59. B 

60. B 

61. D 

62. D 

63. A 

64. D 

65. C 

66. A 

67. A 

68. B 

69. B 

70. D 

71. C 

72. C 

73. A 

74. C

75. A 

76. B 

77. D 

78. B 

79. A 

80. A 

 

Mã đề: 319 

41. B

42. C

43. D

44. A

45. A

46. A

47. D

48. B

49. A

50. D

51. C

52. A

53. C

54. D

55. A

56. D

57. C

58. B

59. C

60. B

61. C

62. C

63. A

64. A

65. D

66. A

67. B

68. D

69. B

70. A

71. C

72. C

73. D

74. B

75. B

76. B

77. A

78. D

79. C

80. D
 

Mã đề: 320 

41. B  

42. A  

43. D

44. A

45. A 

46. A

47. D

48. C

49. D

50. B

51. B

52. C

53. D

54. C

55. B

56. B

57. D

58. D

59. B

60. C

61. A

62. C

63. D

64. D

65. A

66. A

67. B

68. D

69. D

70. A

71. C

72. C

73. C

74. C

75. C

76. A

77. C

78. C

79. A

80. C

 

Mã đề: 321

41. D 

42.B  

43.D 

44. A 

45. C

46. B

47.B 

48. C

49. C

50. D

51. B

52. A

53. C

54. A

55. D

56. D

57.C 

58. D

59. B

60. C

61. C

62. A

63. D

64. D

65. B

66. B

67. D

68. B

69. D

70. B

71. C

72. C 

73. B 

74. D 

75. C 

76. D 

77. B 

78. B

79. D

80.C 

 

Mã đề: 322 

41. C 

42. D  

43. D

44.B  

45.B 

46. D

47. C

48. D

49. B

50. B

51.A

52. B

53. C

54. A

55.B 

56. A

57. A

58. C

59. A

60. D

61.A 

62. D

63. A

64. B

65. C

66. C 

67. B 

68.C 

69.C 

70. D

71. B

72. B 

73. D

74. A

75. D

76. A

77. A

78. D

79. C

80. C

 

Mã đề: 323 

41. B 

42. C  

43. D

44. B 

45. C

46. A

47. A

48. C

49. A 

50. A 

51. A

52. D 

53. C

54. D 

55. A

56. A 

57. B

58. C

59. B

60. B 

61. D

62. D

63. C

64. C

65. A

66. C

67. D

68. B

69. C

70. A

71. A

72. B 

73. B 

74. D

75. C

76. A

77. B

78. C 

79. C

80. D 

Mã đề: 324 

41. D 

42. C 

43.D 

44. A 

45. B

46. A

47. A

48. B

49. C

50. C

51.D

52.C 

53. A

54.B 

55. B

56. C

57. D

58. A

59. A

60. B

61. D

62.D

63. D

64. A

65. C

66. D

67. B

68. D

69. D

70. C 

71. A

72.A 

73.C 

74.C 

75.A 

76. D

77. C

78.C 

79. B

80. B

 

Xem mã đề 315:

Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 2 Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 3 Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 4

Đề thi và gợi ý đáp án môn Địa lý kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - 5

Nguồn: sưu tầm 

Trong quá trình tải tài liệu nếu gặp lỗi hãy báo giúp Admin ở mục LIÊN HỆ trên website.

Thanks!.

Các bạn có thể tìm thêm tài liệu liên quan theo link sau:

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng