[ĐỊA LÍ 12] - Câu hỏi trắc nghiệm địa lí 12 bài 25: Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp có đáp án

   

Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm môn địa lí lớp 12 có đáp án. Tài liệu gồm 40 câu.

Trắc nghiệm địa lí tự nhiên lớp 12 có đáp án (Đáp án nằm ở cuối trang)

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM MÔN ĐỊA LÍ LỚP 12 BÀI 25: TỔ CHỨC LÃNH THỔ NÔNG NGHIỆP

Câu 1:  Kinh tế trang trại ở nước ta

A. Là một mô hình sản xuất của nền nông nghiệp cổ truyền

B. Chỉ tập trung vào trồng cây hàng năm

C. Chỉ tập trung vào trồng cây lâu năm

D. Phát triển kinh tế hộ gia đình

Câu 2:  Vùng có số lượng trang trại nhiều nhất của nước ta hiện nay là:

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ.                        B. Tây Nguyên.

C. Đông Nam Bộ.                                                  D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 3:  Vùng nào sau đây có nhiều đất phèn, đất mặn và nhiều diện tích rừng ngập mặn hơn các vùng khác

A. Đồng bằng sông Cửu Long                             B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ                                                   D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 4:  Các vùng nông nghiệp Tây Nguyên và Đông Nam Bộ đều

A. Thế mạnh về cà phê và cao su

B. Ngành công nghiệp chế biến phát triển mạnh

C. Trình độ thâm canh cao

D. Thế mạnh về nuôi trồng thủy hải sản

Câu 5:  ở nước ta, số lượng trang trại có nhiều nhất ở vùng

A. Đồng bằng sông Cửu Long                             B. Duyên hải Nam Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ                                                   D. Đồng bằng sông Hồng

Câu 6:  Vùng Tây nguyên tập trung ở mức độ rất cao vào

A. Nuôi lợn và thủy sản nước ngọt                     B. Trồng cà phe và đậu tương

C. Trồng đay và cói                                              D. Trồng chè và dừa

Câu 7:  Lúa, đay, cói, mía, vịt, thuỷ sản, cây ăn quả là sản phẩm chuyên môn hoá của vùng:

A. Đồng bằng sông Hồng.                                    B. Duyên hải miền Trung.

C. Đông Nam Bộ.                                                  D. Đồng bằng sông Cửu Long.

Câu 8:  Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng lên ở Đồng bằng sông Hồng là:

A. Lúa gạo.                    B. Lợn.                            C. Đay.                            D. Đậu tương.

Câu 9:  Đây là điểm khác nhau trong điều kiện sinh thái nông nghiệp giữa Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long:

A. Địa hình.                   B. Đất đai.                      C. Khí hậu.                     D. Nguồn nước.

Câu 10:  một trong những lí do khiến vùng đồng bằng sông Cửu Longn hình thành nhiều trang trại nuôi trồng thủy sản là

A. Được nhà nước hỗ trợ toàn bộ

B. Hệ thống sông ngòi không bị cạn nước về mùa khô

C. Tốc độ đô thị hóa và tăng dân số nhanh

D. Có diện tích mặt nước, rừng ngập mặn lớn

Câu 11:  Ở nước ta hiện nay, vùng có hai khu vực sản xuất nông nghiệp có trình độ thâm canh đối lập nhau rõ nhất là:

A. Tây Nguyên.                                                     B. Đông Nam Bộ.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.                            D. Đồng bằng sông Hồng.

Câu 12:  Vùng có năng suất lúa cao nhất cả nước là

A. Đồng bằng sông Hồng.                                    B. Đồng bằng sông Cửu Long.

C. Duyên hải Nam Trung Bộ.                              D. Trung du miền núi Bắc Bộ.

Câu 13:  Hiện nay, nước ta được phân thành mấy vùng nông nghiệp?

A. 5 vùng                       B. 4 vùng                        C. 7 vùng                       D. 8 vùng

Câu 14:  Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ                         B. Bắc Trung Bộ

C. Tây Nguyên                                                      D. Đồng bằng sông Cửu Long

Câu 15:  Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ                         B. Bắc Trung Bộ

C. Đông Nam Bộ                                                   D. Tây Nguyên

Câu 16:  Xét về điều kiện sinh thái nông nghiệp, vùng nào sau đây ít chịu khô hạn và thiếu nước về mùa khô?

A. Duyên hải Nam Trung Bộ                               B. Đồng bằng sông Hồng

C. Đông Nam Bộ                                                   D. Tây Nguyên

Câu 17:  Vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta là

A. Đồng bằng sông Hồng.                                    B. Bắc Trung Bộ.

C.  Đồng bằng sông Cửu Long.                           D. Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 18:  Hướng chuyên môn hoá các cây trồng: lạc, mía, thuốc lá, cà phê, cao su; chăn nuôi trâu, bò lấy thịt; nuôi thuỷ sản nước mặn, nước lợ là của vùng nông nghiệp

A. đồng bằng sông Hồng.                                     B. Bắc Trung Bộ.

C. Đông Nam Bộ.                                                  D. duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu 19:  Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Tây Nguyên?

A. Có mật độ dân số cao                                      B. Công nghệ chế biến phát triển mạnh

C. Có nhiều dân tộc ít người                                D. Điều kiện giao thông rất khó khăn

Câu 20:  điểm giống nhau của hai vùng nông nghiệp đồng bằng sống Hồng và duyên hải Nam Trung Bộ là

A. Đều có đồng bằng châu thổ với nhiều ô trũng

B. Đều có nhiều vũng vịnh thuận lơi cho nuôi trồng thủy sản

C. Có thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy sản

D. Có mùa đông lạnh

Câu 21:  Loại sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao ở Đồng bằng sông Hồng và khá cao ở Đồng bằng sông Cửu Long nhưng Đồng bằng sông Hồng đang đi xuống, Đồng bằng sông Cửu Long lại đang đi lên là:

A. Lúa gạo.                    B. Lợn.                            C. Đay.                            D. Mía.

Câu 22:  Loại hình trang trại có số lượng lớn nhất ở nước ta hiện nay là:

A. Trồng cây hằng năm.                                       B. Trồng cây lâu năm.

C. Chăn nuôi.                                                         D. Nuôi trồng thuỷ sản.

Câu 23:  Cây công nghiệp nào sau đây không có ở vùng Tây Nguyên

A. Chè                             B. Hồ tiêu                       C. Mía                             D. Cao su

Câu 24:  Yếu tố chính tạo ra sự khác biệt trong cơ cấu sản phẩm nông nghiệp giữa Trung du và miền núi Bắc Bộ, Tây Nguyên là:

A. Trình độ thâm canh.                                         B. Điều kiện về địa hình.

C. Đặc điểm về đất đai và khí hậu.                     D. Truyền thống sản xuất của dân cư.

Câu 25:  Vùng nông nghiệp nào dưới đây có hướng chuyên môn hoá là cây thực phẩm, các loại rau cao cấp, cây ăn quả?

A. Trung du miền núi Bắc Bộ.                             B. Đồng bằng sông Hồng.

C. Đồng bằng sông Cửu Long.                            D. Đông Nam Bộ.

Câu 26:  Đây là đặc điểm sinh thái nông nghiệp của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

A. Đồng bằng hẹp, vùng đồi trước núi, khí hậu có mùa đông lạnh vừa.

B. Đồng bằng hẹp, đất khá màu mỡ, có nhiều vùng biển để nuôi trồng thuỷ sản.

C. Đồng bằng lớn, nhiều đất phèn đất mặn, khí hậu có hai mùa mưa, khô đối lập.

D. Đồng bằng lớn, đất lúa nước, sông ngòi nhiều, khí hậu có mùa đông lạnh.

Câu 27:  Các vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ, đồng bằng sông hồng đều có

A. Mật độ dân số cao                                            B. Trình độ thâm canh cao

C. Mùa đông lạnh                                                 D. Thế mạnh về các cây chè, sở , hồi

Câu 28:  Đây là điểm khác nhau trong sản xuất đậu tương ở Trung du và miền núi Bắc Bộ và Đông Nam Bộ.

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ có mức độ tập trung cao, Đông Nam Bộ có mức độ tập trung thấp.

B. Cả hai đều là những vùng chuyên canh đậu tương có mức độ tập trung số 1 của cả nước.

C. Ở Trung du và miền núi Bắc Bộ có xu hướng tăng mạnh trong khi ở Đông Nam Bộ có xu hướng giảm.

D. Đông Nam Bộ mới phát triển nên có xu hướng tăng nhanh trong khi Trung du và miền núi có xu hướng chửng lại.

Câu 29:  Việc tăng cường chuyên môn hoá và đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp đều có chung một tác động là:

A. Cho phép khai thác tốt hơn các điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

B. Giảm thiểu rủi ro nếu thị trường nông sản có biến động bất lợi.

C. Sử dụng tốt hơn nguồn lao động, tạo thêm nhiều việc làm.

D. Đưa nông nghiệp từng bước trở thành nền nông nghiệp sản xuất hàng hoá.

Câu 30:  Trong số các vùng nông nghiệp sau đây, vùng nào có trình độ thâm canh cao hơn?

A. Trung du và miền núi Bắc Bộ                         B. Đồng bằng sông Hồng

C. Bắc Trung Bộ                                                    D. Tây Nguyên

Câu 31:  Các vùng nông nghiệp đông nam bộ và đồng bằng sông cửu long đều có

A. Nhiều đất phèn, đất mặn

B. Trình độ tham canh cao, sử dụng nhiều vật tư nông nghiệp

C. Thế mạnh về lúa và nuôi trồng thủy hải sản

D. Điều kiện giao thông vận tải không thuận lợi

Câu 32:  Sản phẩm nông nghiệp có mức độ tập trung rất cao và đang tăng mạnh ở Đồng bằng sông Cửu Long là:

A. Lợn.                            B. Gia cầm.                    C. Dừa.                           D. Thuỷ sản.

Câu 33:  Cơ cấu sản phẩm của vùng trung du và miền núi bắc bộ giai đonạ 1995-2005 có xu hướng?

A. Tăng tỉ trọng của lơn và thủy sản nước ngọt B. Giảm tỉ trọng của điều và cao su

C. Tăng tỉ trọng của cà phê và cói           D. Giảm tỉ trọng của đay và dừa

Câu 34:  Nhận định nào dưới đây là đúng khi nói về điều kiện kinh tế - xã hội của vùng nông nghiệp Trung du và miền núi Bắc Bộ?

A. Có mật độ dân số

B. Người dân có kinh nghiệm sau nả xuất lâm nghiệp

C. Chưa có cơ sở chế biến nông sản

D. Giao thông ở vùng núi thuận lợi

Câu 35:  Kinh tế trang trại ở nước ta

A. Mới được hình thành và phát triển từ năm 2010

B. Góp phần đưa nông nghiệp lên snar xuất hàng hóa

C. Chỉ tập trung vào ngành trồng trọt

D. Chỉ tập trung vào nuôi trồng thủy sản

Câu 36:  Ý nào dưới đây không đúng khi nói về sự thay đổi tổ chức lãnh thổ nông nghiệp nước ta

A. Tăng cường chuyên môn hóa sản xuất

B. Phát triển các vùng chuyên canh quy mô lớn

C. Đẩy mạnh đa dạng hóa nông nghiệp

D. Khai thác hợp lí hơn sự đa dạng của điều kiện tự nhiên

Câu 37:  Đa dạng hoá nông nghiệp sẽ có tác động:

A. Tạo nguồn hàng tập trung cho xuất khẩu.

B. Giảm bớt tình trạng độc canh.

C. Giảm thiểu rủi ro trước biến động của thị trường.

D. Tạo điều kiện cho nông nghiệp hàng hoá phát triển.

Câu 38:  Vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất ở nước ta hiện nay là:

A. Bắc Trung Bộ                                                    B. Đồng bằng sông Cửu Long

C. Trung du và miền núi Bắc Bộ                         D. Đông Nam Bộ

Câu 39:  Việc hình thành các vùng chuyên canh cây công nghiệp gắn với công nghiệp chế biến sẽ có tác động:

A. Tạo thêm nhiều nguồn hàng xuất khẩu có giá trị.

B. Dễ thực hiện cơ giới hoá, hoá học hoá, thuỷ lợi hoá.

C. Nâng cao chất lượng và hạ giá thành sản phẩm.

D. Khai thác tốt tiềm năng về đất đai, khí hậu của mỗi vùng.

Câu 40:  Việc hình thành các vùng chuyên canh ở Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long thể hiện xu hướng:

A. Tăng cường tình trạng độc canh.        B. Tăng cường chuyên môn hoá sản xuất.

C. Đẩy mạnh đa dạng hoá nông nghiệp.     D. Tăng cường sự phân hoá lãnh thổ sản xuất.

ĐÁP ÁN

1

D

9

C

17

C

25

B

33

A

2

D

10

D

18

B

26

B

34

B

3

A

11

A

19

C

27

C

35

B

4

A

12

A

20

C

28

B

36

D

5

A

13

C

21

C

29

A

37

C

6

B

14

D

22

D

30

D

38

D

7

D

15

C

23

C

31

B

39

C

8

B

16

B

24

C

32

B

40

B

  

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng