Practice Test Plus B1 Preliminary for Schools New Edition for 2020 Exam


NXB: Pearson, 2019

Practice Test Plus B1 Preliminary for Schools New Edition gồm 8 bài thi theo cấu trúc mới nhất năm 2020, đầy đủ Key, mẹo làm bài thi và CD audio

Link Download:

Practice Test Plus B1 Preliminary for Schools (pdf)

Answer Key (pdf)

CD audio (mp3)

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng