Advanced Trainer Six Practice Tests 2nd Edition (PDF + CD Audio)

Sáu bài kiểm tra thực hành đầy đủ với các mẹo và luyện tập cho Cambridge English: Advanced (CAE) sửa đổi năm 2015.

Advanced Trainer second edition cung cấp sáu bài kiểm tra thực hành cho kỳ thi Cambridge English: Advanced (CAE) đã được sửa đổi kết hợp với hướng dẫn dễ làm theo và các mẹo làm bài thi. Hai bài kiểm tra đầu tiên được hướng dẫn đầy đủ với lời khuyên về cách giải quyết từng bài. Các hoạt động thực hành bổ sung, được cung cấp bởi Cambridge Learner Corpus, một ngân hàng đề thi của các thí sinh thực sự, tập trung vào các lĩnh vực mà học sinh thường cần sự giúp đỡ nhất.

Download Advanced Trainer PDF 

Download audio: CD1, CD2, CD3

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng