[FREE] Luận án - Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 16-17

Tên luận án: “Lựa chọn bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 16-17”.
Chuyên ngành: Huấn luyện thể thao
Mã số chuyên ngành: 62.14.01.04
Họ và tên nghiên cứu sinh: Võ Văn Quyết
Khóa đào tạo: Không tập trung từ tháng 10 năm 2012 đến tháng 12 năm 2016
Họ và tên cán bộ hướng dẫn: 1. GS.TS. Lê Văn Lẫm
2. TS. Lê Hồng Sơn
Tên cơ sở đào tạo: Viện Khoa học Thể dục Thể thao
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Kết quả nghiên cứu lựa chọn bài tập phát triển phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 16-17, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn trong công tác đào tạo và huấn luyện cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 16-17, góp phần nâng cao thể lực, hiệu quả đào tạo và thành tích thi đấu của nam vận động viên bóng đá trẻ nước ta.
Đề tài đã xác định được 9 chỉ tiêu và 4 chỉ số y sinh có liên quan đến đánh giá sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 16-17, trên cơ sở đó xây dựng 02 bảng tiêu chuẩn đánh giá sức mạnh tốc độ theo từng chỉ tiêu và 01 bảng đánh giá sức mạnh tốc độ tổng hợp cho khách thể nghiên cứu. Dựa vào các tiêu chuẩn đánh giá, đề tài đã đánh giá được thực trạng sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 16-17 của một số câu lạc bộ bóng đá miền Trung, đồng thời có sự so sánh với các nam vận động viên bóng đá chuyên nghiệp câu lạc bộ SHB Đà Nẵng.
Đề tài đồng thời cũng đã lựa chọn được 48 bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cho nam vận động viên bóng đá trẻ lứa tuổi 16-17 gồm 3 nhóm:
Nhóm bài tập phát triển sức mạnh tốc độ không bóng có 21 bài tập, trong đó: Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cơ chi trên và thân mình 06 bài tập; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cơ chi dưới 12 bài tập; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ toàn thân 03 bài tập.
Nhóm bài tập phát triển sức mạnh tốc độ có bóng với 20 bài tập, trong đó: Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cơ chi trên và thân mình 03 bài tập; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ cơ chi dưới 10 bài tập; Bài tập phát triển sức mạnh tốc độ toàn thân 07 bài tập.
Nhóm bài tập trò chơi và thi đấu phát triển sức mạnh tốc độ có 07 bài tập, trong đó: Bài tập trò chơi 05 bài tập; Bài tập thi đấu 02 bài tập.
Đề tài đã tiến hành ứng dụng các bài tập đã lựa chọn tại câu lạc bộ bóng đá SHB Đà Nẵng cho khách thể nghiên cứu trong thời gian 12 tháng. Kết quả cho thấy tính hiệu quả của các bài tập đã lựa chọn trong việc phát triển sức mạnh tốc độ của nhóm thực nghiệm đều cao hơn nhóm đối chứng ở tất cả mọi phương diện như sức mạnh tốc độ ở từng chỉ tiêu, cũng như nhịp tăng trưởng trình độ phát triển sức mạnh tốc độ tổng hợp và rút ngắn được khoảng cách một số chỉ tiêu của tố chất này so với vận động viên bóng đá chuyên nghiệp SHB Đà Nẵng.
LINK TẢI:
Tóm tắt: Download
Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng