Like Page để cập nhật tài liệu mới ngay trên facebook nhé

KHÓA HỌC 30 NGÀY XÂY GỐC IELTS (Ebook)

 KHÓA 30 NGÀY XÂY GỐC IELTS 

 1. Ngày 1: Present Simple (Hiện tại đơn) Link download 1 hoặc Link download 2
 2. Ngày 2: Present Continuous (Hiện tại tiếp diễn) Link download 1 hoặc Link download 2
 3. Ngày 3: Present Perfect (Hiện tại hoàn thành) Link download 1 hoặc Link download 2
 4. Ngày 4: Past Simple (Quá khứ đơn) Link download 1 hoặc Link download 2
 5. Ngày 5:  Past Continuous Link download 1 hoặc Link download 2
 6. Ngày 6: Future (Tương lai) Link download 1 hoặc Link download 2
 7. Ngày 7: Các loại động từ Link download 1 hoặc Link download 2
 8. Ngày 8: Auxiliary verbs, Modal verbs Link download 1 hoặc Link download 2
 9. Ngày 9: Cấu trúc "Used to" Link download 1 hoặc Link download 2
 10. Ngày 10: Danh từ & mạo từ Link download 1 hoặc Link download 2
 11. Ngày 11: Đại từ, Từ hạn định Link download 1 hoặc Link download 2
 12. Ngày 12: Tính từ Link download 1 hoặc Link download 2
 13. Ngày 13: Sự hòa hợp của S-V với Modal Verbs Link download 1 hoặc Link download 2
 14. Ngày 14: Sự hòa hợp của S-V với Modal Verbs Link download 1 hoặc Link download 2
 15. Ngày 15: Sự hòa hợp của S-V với Modal Verbs Link download 1 hoặc Link download 2
 16. Ngày 16: Bị động Link download 1 hoặc Link download 2
 17. Ngày 17:  Mệnh đề quan hệ Link download 1 hoặc Link download 2
 18. Ngày 18: LIÊN TỪ (CONJUNCTIONS) Link download 1 hoặc Link download 2
 19. Ngày 19: Link download 1 hoặc Link download 2
 20. Ngày 20: Link download 1 hoặc Link download 2
 21. Ngày 21: Link download 1 hoặc Link download 2
 22. Ngày 22: Link download 1 hoặc Link download 2
 23. Ngày 23: Link download 1 hoặc Link download 2
 24. Ngày 24: Link download 1 hoặc Link download 2
 25. Ngày 25: Link download 1 hoặc Link download 2
 26. Ngày 26: Link download 1 hoặc Link download 2
 27. Ngày 27: Link download 1 hoặc Link download 2
 28. Ngày 28: Link download 1 hoặc Link download 2
 29. Ngày 29: Link download 1 hoặc Link download 2
 30. Ngày 30: Link download 1 hoặc Link download 2

Cách tải: Sau khi click vào link cần tải, các bạn làm theo hướng dẫn sau:

Nếu chưa hiểu cách tải, hãy xem kĩ hướng dẫn TẠI ĐÂY