[FREE] Bộ đề kiểm tra cuối học kỳ 1 các môn của lớp 1, 2, 3, 4, 5 có ma trận theo TT 22

Dưới đây là bộ đề kiểm tra cuối học kỳ 1 các môn của lớp 1, 2, 3, 4, 5 có ma trận theo TT 22
LỚP 1:
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 3)
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 4)
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Chương trình CGD)
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (chương trình Cải cách)
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 1_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)

LỚP 2:
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 2_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 3)
Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Việt Lớp 2_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 2_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)

LỚP 3:
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 3_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 3_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 3)
Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 3_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 3 có file nghe (Sưu tầm 2)
Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 3)
Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 3_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 4)
Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 3_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm)

LỚP 4:
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 4_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 4_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (Sưu tầm 2)
Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 1
Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 4_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm
Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (kèm file nghe)_Sưu tầm 1
Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 4_Năm học 2017 - 2018 (kèm file nghe)_Sưu tầm 2
Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 3
Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 4_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 4

LỚP 5:
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 5_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 1
Đề kiểm tra cuối HK1_Toán Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
Đề kiểm tra cuối HK1_TV Lớp 5_Năm học 2017 - 2018
Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 1
Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
Đề kiểm tra cuối HK1_Khoa học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 3
Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 1
Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 2
Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 3
Đề kiểm tra cuối HK1_Lịch sử và Địa lí Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Sưu tầm 4
Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 5_Năm học 2017 - 2018 (kèm file nghe)_Sưu tầm 1
Đề kiểm tra cuối HK1_Tiếng Anh Lớp 5_Năm học 2017 - 2018 (kèm file nghe)_Sưu tầm 2
Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm 1)
Đề kiểm tra cuối HK1_Tin học Lớp 5_Năm học 2017 - 2018_Có ma trận (Sưu tầm 2)
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng