Pro S Sinh Học : Chủ Đề 1 Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền


Cuốn sách Pro S Sinh học - Chủ đề 1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền được biên soạn và giảng dạy bởi tập thể giáo viên trên luyện thi Moon: Phan Khắc Nghệ (Chủ biên), Nguyễn Quang Anh, Phạm Ngọc Hà.

Cuốn sách Pro S Sinh học - Chủ đề 1: Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền gồm 410 trang với tóm tắt lý thuyết, ví dụ và hệ thống bài tập trắc nghiệm của 24 chuyên đề trong nội dung Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền. Các chuyên đề đó bao gồm : 
 + Chuyên đề 1. Cấu trúc và chức năng ADN 
 + Chuyên đề 2. Các dạng bài tập cơ bản về cấu trúc ADN + Chuyên đề 3. Bài tập nâng cao về cấu trúc ADN 
 + Chuyên đề 4. Cấu trúc, chức năng ARN và Protein 
 + Chuyên đề 5. Gen, mã di truyền 
 + Chuyên đề 6. Nhân đôi ADN 
 + Chuyên đề 7. Công thức và bài tập cơ bản nhân đôi ADN 
 + Chuyên đề 8. Phiên mã 
 + Chuyên đề 9. Phương pháp giải bài tập phiên mã
 + Chuyên đề 10. Dịch mã 
 + Chuyên đề 11. Phương pháp giải bài tập dịch mã 
 + Chuyên đề 12. Điều hòa hoạt động của Gen 
 + Chuyên đề 13. Đột biến Gen 
 + Chuyên đề 14. Công thức và bài tập cơ bản đột biến Gen + Chuyên đề 16. Cấu trúc và chức năng nhiễm sắc thể (NST) 
 + Chuyên đề 17. Nguyên phân 
 + Chuyên đề 18. Giảm phân 
 + Chuyên đề 19. Phương pháp giải bài tập giảm phân
 + Chuyên đề 20. Bài tập giảm phân nâng cao 
 + Chuyên đề 21. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể (NST)
 + Chuyên đề 22. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể (NST)
 + Chuyên đề 23. Bài tập đột biến lệch bội 
 + Chuyên đề 24. Bài tập đột biến đa bội
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1lmuwSNMsGEfnxrWUOXYKTa4zipduGKKK/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1lmuwSNMsGEfnxrWUOXYKTa4zipduGKKK/view?usp=sharing[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng