TÀI LIỆU, GIÁO ÁN VNEN - BÀN TAY NẶN BỘT TIỂU HỌC

Dưới đây là link download của kho TÀI LIỆU, GIÁO ÁN VNEN, BÀN TAY NẶN BỘT LỚP 1-2-3-4-5, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.

Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


LỚP 1
 1. Giáo án âm nhạc vnen từ lớp 1 đến lớp 5
 2. Giáo án thể dục lớp 1 vnen
 3. Giáo án mĩ thuật lớp 1 vnen hay nhất
 4. Giáo án lồng ghép lớp 1+2 cực hay
 5. Giáo án âm nhạc lớp 1 vnen
 6. Giá oán bàn tay nặn bột lớp 1 

LỚP 2
 1. Giáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 2

 2. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 2 
 3. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tự nhiên và xã hội lớp 2
 4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 2
 5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 2
 6. Giáo án thủ công lớp 2 theo vnen 
 7. Giáo án đạo đức lớp 2 theo vnen
 8. Giáo án mỹ thuật lớp 2 theo vnen
 9. Giáo án âm nhạc lớp 2 theo vnen
 10. Giáo án thể dục lớp 2 theo vnen
 11. Giáo án buổi chiều lớp 2 môn viết chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 12. Giáo án buổi chiều lớp 2 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết)
 13. Giáo án buổi chiều lớp 2 môn toán phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 14. Giáo án thủ công lớp 2 vnen
 15. Giáo án tự nhiên xã hội lớp 2 vnen hay nhat
 16. Giáo án thủ công lớp 2 vnen
 17. Giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất
 18. Giáo án Mĩ thuật Lớp 2 theo chương trình VNEN
 19. Giáo án mĩ thuật lớp 2 vnen
 20. Giáo án đạo đức lớp 2 vnen
 21. Giáo án âm nhạc lớp 2 vnen
 22. Giáo án thể dục lớp 2 vnen hay nhất

  
LỚP 3

 1. Giáo án âm nhạc lớp 3 vnen
 2. Giáo án mĩ thuật lớp 3 theo chương trình vnen
 3.  Giáo án vnen lớp 3 buổi chiều các môn
 4. Giáo án vnen lớp 3 (đạo đức + thủ công) 
 5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 3 
 6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 3 
 7. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tự nhiên và xã hội lớp 3
 8. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 3
 9. Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm
 10. Giáo án tiếng ánh lớp 3 chương trình mới 
 11. Giáo án toán lớp 3 vnen cả năm full
 12. Giáo án tiếng việt lớp 3 theo vnen học kì 1 
 13. Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 3 
 14. Giáo án tiếng anh lóp 3 chương trình vnen học kì 1 năm học 2016 2017
 15. Trọn bộ giáo án tiếng anh 3 thí điểm 
 16. Giáo án buổi chiều lớp 3 môn viết chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 17. Giáo án buổi chiều lớp 3 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết)
 18. Giáo án buổi chiều lớp 3 môn toán phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 19. Giáo án môn toán lớp 3 theo vnen full hay
 20. Giáo án tiếng việt lớp 3 theo vnen học kì 1
 21. Giáo án âm nhạc vnen lớp 3 hay nhất
 22. Giáo án toán lớp 3 vnen cả năm full
 23. Giáo án ôn luyện buổi chiều môn toán lớp 3 soạn theo vnen
 24. Giáo án thủ công lớp 3 vnen
 25. Giáo án thể dục lớp 3 vnen
 26. Giáo án Mĩ thuật Lớp 3 theo chương trình VNEN
 27. Giáo án mĩ thuật lớp 3 vnen
 28. Giáo án mĩ thuật lớp 3 vnen hay
 29. Giáo án đạo đức lớp 3 vnen hay nhất
 30. Giáo án âm nhạc lớp 3 vnen

LỚP 4

 1. Giáo án địa lý lịch sử lớp 4 vnen 
 2. Giáo án toán lớp 4 kì 2 theo vnen 
 3. Giáo án mĩ thuật lớp 4 theo chương trình vnen 
 4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 4
 5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 4
 6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn lịch sử và địa lí lớp 4 
 7. Giáo án tiếng anh lớp 4 chương trình mới học kì 1 
 8. Giáo án tiếng anh lớp 4 chương trình mới học kì 2 
 9. Giáo án âm nhạc lớp 4 vnen
 10. Giáo án khoa học lớp 4 theo chương trình vnen
 11. Hướng dẫn thiết kế bài giảng tiếng anh 4 tập 1
 12. Giáo án buổi chiều lớp 4 rèn tập làm văn phân hoá đối tượng (chi tiết) 
 13. Giáo án buổi chiều lớp 4 môn viết chính tả phân hoá đối tượng (chi tiết)
 14. Giáo án buổi chiều lớp 4 môn toán phân hoá đối tượng (chi tiết)
 15. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 4
 16. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn khoa học lớp 4
 17. Giáo án lồng ghép lớp 4+5 hay nhất
 18. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 kì 2
 19. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 4 mô hình vnen
 20. Giáo án Mĩ thuật Lớp 4 theo chương trình VNEN
 21. Giáo án toán 4 học kì 2 vnen
 22. Giáo án tiếng việt lớp 4 vnen
 23. Giáo án tiếng việt lớp 4 vnen
 24. Giáo án mĩ thuật lớp 4 vnen
 25. Giáo án kĩ thuật lớp 4 vnen hay
 26. Giáo an kĩ thuật lớp 4 vnen
 27. Giáo án khoa học lớp 4 vnen hay
 28. Giáo án âm nhạc lớp 4 vnen
 29. Giáo án đạo đức lớp 4-vnen

LỚP 5

  1. Giáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 5 
  2. Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chương trình vnen
  3. Tài liệu hướng dẫn giáo viên các hoạt động giáo dục lớp 5 
  4. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn giáo dục lối sống lớp 5, tập 2 
  5. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn khoa học lớp 5 
  6. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn giáo dục lối sống lớp 5, tập 1
  7. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn toán lớp 5 
  8. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn tiếng việt lớp 5 
  9. Tài liệu hướng dẫn giáo viên môn lịch sử và địa lí lớp 5 
  10. Sách hướng dẫn môn giáo dục lối sống lớp 5 vnen
  11. Giáo án tiếng anh lớp 5 chương trình mới năm học 2016- 2017 
  12. Giáo án tiếng anh lớp 5 vnen học kì 2
  13. Giáo án địa lý lớp 5 vnen
  14. Giáo án đạo đức lớp 5 vnen 
  15. Giáo án toán lớp 5 vnen
  16. Giáo án tiếng việt 5 vnen
  17. Giáo án tiếng việt 5 vnen hay
  18. Giáo án kĩ thuật lớp 5 theo chương trình vnen
  19. Giáo án mĩ thuật lớp 5 theo chương trình vnen
  20. Giáo án tiếng anh lớp 5 chương trình mới cả năm mới nhất 
  21. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 1 mới nhất từ tuần 1 đến tuần 18 (602 trang) 
  22. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 2 mới nhất từ tuần 19 đến tuần 35 (633 trang) 
  23.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 1
  24. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 2 
  25. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 3 
  26.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 4
  27. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 5 
  28.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 6
  29. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 7
  30. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 8
  31. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 9
  32. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 10
  33. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 11
  34. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 12
  35. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 13
  36.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 14
  37. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 15
  38. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 16
  39.  Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 19
  40. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 20 
  41. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 21
  42. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 22 
  43. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 23
  44. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 24
  45. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 25 
  46. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 26
  47. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 27
  48. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 28
  49. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 29
  50. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 30
  51. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 31
  52. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 32
  53. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 33
  54. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 34
  55. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn tuần 35
  56. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 1 mới nhất từ tuần 1 đến tuần 18 (602 trang)
  57. Giáo án lớp 5 vnen tất cả các môn học kì 2 mới nhất từ tuần 19 đến tuần 35 (633 trang)
  58. Một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” vào dạy môn khoa học lớp 5
  59. Giáo án Mĩ thuật Lớp 5 theo chương trình VNEN
  60. Giáo án Âm nhạc VNEN lớp 5


  GIÁO ÁN BÀN TAY NẶN BỘT LỚP 1-2-3-4-5

  1. Giáoán bàn tay nặn bột lớp 1 
  2. Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 1
  3. Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 2
  4. Giáo án bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội lớp 2
  5. Giáo án bàn tay nặn bột khoa học lớp 2
  6. Giáo án bàn tay nặn bột môn tự nhiên xã hội lớp 3 cả năm
  7. Giáo án dạy học bằng phương pháp bàn tay nặn bột tự nhiên xã hội Lớp 3
  8. Tổng hợp các bài soạn bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4
  9. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 4 kì 2
  10. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 hay
  11. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 
  12. Giáo án bàn tay nặn bột môn khoa học lớp 5 
  13. Skkn-một số kinh nghiệm áp dụng phương pháp “ bàn tay nặn bột” vào dạy môn khoa học lớp 5


  Previous Post Next Post

  Giáo trình đại học-Cao đẳng