Tài liệu, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên các cấp

Dưới đây là link download của Tài liệu, bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên các cấp, tài liệu sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.

BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN BẬC MẦM NON
   1. Bài thu hoạch BDTX Mầm non
   2. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non hay
   3. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non 
   4. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 30, 31, 32, 33 
   5. Báo cáo bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 18
   6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên trường mầm non sao mai (giai đoạn 2013 2015)
   7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 2 mầm non
   8. Bài thu hoạch bưỡng thường xuyên module 19 mầm non
   9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 8 mầm non
   10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 27 mầm non 
   11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 1, 5, 7, 28 
   12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 2 
   13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 6
   14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 27 mầm non
   15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 13
   16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 15 
   17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 16
   18. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 39
   19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 20, 24, 30 
   20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên mầm non module 2
   BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP TIỂU HỌC
   1. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module 19, 22
   2. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module 35, 40
   3. Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học module 34, 39
   4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2 
   5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 3
   6. Bài thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên mô đun 20, 28, 34, 41 tiểu học
   7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4
   8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12
   9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 19
   10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22
   11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 16, 34, 39
   12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 1, 2, 4, 12 
   13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 44
   14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học
   15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2,12,15,16
   16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2
   17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7, 12, 27, 28
   18. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 23 24 25, 28
   19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 28 tiểu học
   20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 34 cấp tiểu học
   21. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 25 tiểu học
   22. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 16 tiểu học
   23. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 38 tiểu học
   24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 13 cấp tiểu học kĩ năng lập kế hoạch bài học theo hướng dạy học tích cực
   25. Bài Thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20, 4, 15, 13, 26
   26. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên tiểu học modul 16
   27. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22
   28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học đầy đủ các phần
   29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 3, 8, 13, 14, 15, 19, 20, 26 mới nhất (hay và đầy đủ)
   30. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module th 34. công tác chủ nhiệm lớp ở tiểu học
   31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 20, 22, 23 cấp tiểu học
   32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 38
   33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 26
   34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 27
   35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 28
   36. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 29
   37. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 30
   38. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 31
   39. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 32
   40. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 39
   41. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 5
   42. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 6
   43. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7
   44. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 18
   45. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 8
   46. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 21
   47. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 11
   48. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 13
   49. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 33
   50. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 34
   51. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 35
   52. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 41
   53. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 15
   54. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20
   55. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 22
   56. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25
   57. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2
   58. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4
   59. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 17
   60. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 15
   61. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 9
   62. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 10
   63. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12
   64. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 16
   65. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 14
   66. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25
   67. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 30
   68. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 31
   69. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 32
   70. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 2
   71. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 4
   72. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 6
   73. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 5
   74. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 7
   75. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 8
   76. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 9
   77. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 10
   78. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 11
   79. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 12
   80. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 13
   81. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 14
   82. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 15
   83. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 16
   84. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 17
   85. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 18
   86. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 19
   87. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 19
   88. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 20
   89. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 26
   90. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 27
   91. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 28
   92. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 29
   93. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 37
   94. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 39
   95. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 38
   96. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 40
   97. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 43
   98. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 42
   99. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 41
   100. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 42
   101. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 43
   102. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 44
   103. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 45
   104. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 40
   105. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên tiểu học module 25
   BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP THCS

   1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 1, 2, 3, 4, 5, 6, 21, 22
   2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 7, 8
   3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 9
   4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18 
   5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18, 19, 20, 22
   6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18, 19, 36
   7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18, 22, 25, 32 
   8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 17, 19, 23
   9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs mô đun 14, 18, 20, 22 
   10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 14, 18, 26, 31
   11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 23
   12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 24, 25, 26, 27
   13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14 dạy học theo hướng tích hợp
   14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 23, 24, 28, 29 cấp thcs
   15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 14
   16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module trung học cơ sở
   17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 36 giáo dục giá trị sống cho hs thcs
   18. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modunle 1 đặc điểm tâm sinh lí của học sinh thcs
   19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs (modun 16, 22, 27 ,36)
   20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 17
   21. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs modun 18
   22. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, module 3 thcs giáo dục học sinh cá biệt
   23. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 14
   24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên môn tiếng anh thcs năm 2017
   25. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 19, 20, 21, 22 cấp thcs
   26. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên nội dung 3 module 24, 29, 35 trung học cơ sở 
   27. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 1, 2, 16, 24 hay
   28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên môn sinh học thcs
   29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên thcs module 25, 29, 34, 35 năm học 2016 – 2017
   30. sổ ghi chép bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên cấp thcs
   31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 1
   32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 2
   33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 3
   34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 4
   35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 5
   36. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 6
   37. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 7
   38. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 8 
   39. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 9
   40. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 11 
   41. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 12 
   42. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 13
   43. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 14
   44. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 15
   45. Bài thu hoạch bồi dững thường xuyên modul 20 24 thcs
   46. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 23
   47. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 22
   48. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 30
   49. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 31 
   50. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 32
   51. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 34
   52. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 35
   53. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 36 
   54. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 38
   55. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 39
   56. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 40 
   57. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thcs module 41
   58. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thcs module 18

   BÀI THU HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP THPT

   1. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 6, 9, 14, 16
   2. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14, 17, 25, 29 
   3. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14, 18, 26, 31 
   4. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 18
   5. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 14, 17, 25, 29 
   6. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 1 
   7. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 2 
   8. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 3
   9. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 5
   10. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 6
   11. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 7 
   12. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 10
   13. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 11
   14. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 13
   15. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 17 
   16. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 18 
   17. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 19
   18. thu hoạch Bồi dưỡng thường xuyên modul 16, 17 thpt
   19. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo dục học sinh trung học phổ thông cá biệt
   20. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên thpt module 16, 18 20, 23, 35 
   21. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 20
   22. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 14
   23. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 15
   24. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 21 
   25. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 31
   26. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 33
   27. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 34
   28. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 35
   29. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 36 
   30. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 22
   31. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 23
   32. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 24
   33. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 29
   34. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 30 
   35. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 39 
   36. Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên cấp thpt module 40
   Previous Post Next Post

   Giáo trình đại học-Cao đẳng